دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : احمد   شرافتی

پست الکترونیکی : asharafati@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی عمران - آب
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی عمران - آب
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی عمران - آب

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

احمد شرافتی

احمد شرافتی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^